Trainingslocatie

Zwembad de Schelp De Boulevard Noord 45 4617 HD Bergen op Zoom

Postadres

Bergse Reddings Brigade P/A Rontgenstraat 6 4624 XG Bergen op Zoom [email protected]

Bankrelatie

IBAN: NL02ABNA0429146760 BIC: ABNANL2A t.n.v.: Bergse Reddings brigade

Op deze pagina: Proefles | Lid Worden | Contributie | Betalingen | Einde lidmaatschap


Proefles

Graag nodigen wij je uit voor enkele gratis proeflessen op een van de Trainings avonden.
Doe gratis drie keer mee met een training en beslis hierna pas of je lid wilt worden.
Wil je een proefles bijwonen? lees meer …..

Lid worden

Lid worden kan eenvoudig, vul ons inschrijfformulier & de gezondheidsverklaring in.
Inschrijfformulier gezondheidsverklaring

U kunt uw aanmelding sturen aan:
Reddingsbrigade Bergen op Zoom
Ledenadministratie
P/A Marlies Otte
Schuttersveld 24
4661 MA Halsteren
[email protected]

Contributie

De contributie wordt per jaar vastgesteld op de Algemene leden vergadering (ALV).
Vanaf 2020 is deze als volgt:

Contributie normaal Lidmaatschap € 150,00 per jaar
Contributie bijzonder lidmaatschap* € 25,00 per jaar
Contributie nieuwe leden € 12,50 per resterende kalendermaand van het huidige jaar
Eenmalig inschrijfgeld: € 7,50
Examengeld zwemmend redden: € 10,00 per examen inschrijving
* indien een lid gedurende het jaar niet komt zwemmen, maar de vereniging wel een warm hart wil toedragen, kan u bij het bestuur een verzoek indienen voor bijzonder lidmaatschap.Het lidmaatschap wordt altijd voor een volledig jaar aangegaan.

Kortingen

Doordat wij u vragen de volledige jaarcontributie voor 1 maart te voldoen, heeft u statutair recht op 1 maand korting, hierdoor bedraagt de contributie € 137,50 euro per jaar mits uw contributie volledig ontvangen is voor 1 maart van het betreffende jaar.

Betaling

Reddingsbrigade Bergen op Zoom stuurt een factuur aan leden indien zij gebruik maken van diensten, zoals activiteiten en contributies.
Wij vragen u deze facturen te voldoen middels een bank-betaling aan:
IBAN: NL02ABNA0429146760
BIC: ABNANL2A
Ten name van: Bergse Reddingsbrigade
Onder vermelding van: de referentie op de factuur.

Mocht het voldoen van in één betaling voor problemen zorgen, dan helpen wij u graag met het vinden van een geschikte oplossing.
U kunt hiervoor contact opnemen met de penningmeester via [email protected]

Lidmaatschap beëindigen

Wij accepteren alleen schriftelijke opzeggingen, mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd.
U kunt uw verzoek tot beëindigen van uw lidmaatschap ons toezenden per e-mail of per post.

U kunt u opzegging richten aan:
Reddingsbrigade Bergen op Zoom
Ledenadministratie
P/A Marlies Otte
Schuttersveld 24
4661 MA Halsteren
[email protected]

Uw verzoek tot uitschrijving wordt verwerkt op de laatste dag van de eerstvolgende volledige kalendermaand.
Bijvoorbeeld uw verzoek is ontvangen in maart, datum einde lidmaatschap: 30 april. Peildatum hierbij is de datum van het poststempel of aflevertijdstip van uw e-mail.

Opzeggingen in de maand december, worden dus pas per 31 januari verwerkt, hierdoor bent u ook voor het volgende jaar contributie verschuldigd.

Omdat u een lidmaatschap heeft afgesloten, en geen abonnement bij onze vereniging vallen opzeggingen niet onder de “Wet van Dam”. Hierdoor geeft uitschrijving gedurende het lopende verenigingsjaar, u geen recht op (deel)restitutie van de contributie.